Územné plány

Zmysel územného plánovania

Územné plánovanie sa zaoberá všetkými hmatateľnými aspektmi nášho prostredia, najmä zástavbou sídiel, technickou a dopravnou infraštruktúrou, ako aj prírodnými zložkami životného prostredia.

Úlohou územného plánovania je udržiavať v území poriadok a jasné pravidlá. V demokratickej spoločnosti má územné plánovanie predovšetkým regulačnú úlohu. Stanovuje rámce rozvoja, ktoré umožnia určitú mieru voľnosti a súčasne zamedzujú nežiadúcim vplyvom.

Prínosy územného plánu pre obec

územný plán umožňuje vyvážený a koncepčný rozvoj obce

Nahrádzanie plánu územným rozhodovaním je administratívne náročné a už vôbec nemožno pri použití tohto postupu hovoriť o koncepčnom a efektívnom využívaní územia. Takto sa ľahko môže stať, že pozemky v atraktívnej polohe sa krátkozrakým rozhodnutím využijú na nevhodné účely a stavby.

územný plán priťahuje súkromné investície

Aj vo vzťahu k potenciálnym investorom je spracovaný územný plán signálom, že to samospráva s rozvojom "myslí vážne". Navyše, investičný vstup do územia s jasne stanovenými pravidlami, ktoré môže garantovať len územný plán, sa spája s omnoho menším rizikom.

územný plán chráni pred neželanými zámermi

Stavebné zámery, ktoré sú v rozpore s územným plánom, nemajú šancu byť zrealizované proti vôli obce a jej obyvateľov. Aktualizácia územného plánu je možná, ale musí ju schváliť obecné zastupiteľstvo. Naproti tomu bez platného územného plánu má obec len obmedzené možnosti zasiahnuť proti nevhodným zámerom s negatívnym dopadom na životné prostredie.